Пасиви

Пасивите са средства, които търговската банка е натрупала от финансови институции, нефинансови клиенти и други източници. В тази цифра обикновено се включват отсрочените доходи, другите пасиви и печалбите. Освен това капиталът и резервите на банката също се считат за пасиви. Целта на включването на тези позиции в сумата на пасивите е да се гарантира, че банката има достатъчно пари в наличност, за да покрие разходите си. Ако банката няма достатъчно пари в резервите си, за да покрие разходите си, може да се наложи да вземе заеми или да продаде активи, за да набере необходимите средства. В резултат на това е важно търговските банки да наблюдават внимателно своите задължения и да предприемат стъпки, за да гарантират, че са адекватно финансирани.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма