Пенсионен фонд

Пенсионният фонд е фонд от пари, заделени за изплащане на пенсии. Пенсионните фондове обикновено се инвестират в комбинация от акции, облигации и други активи, като например недвижими имоти и суровини. Целта на пенсионния фонд е да нараства с течение на времето, за да може да покрие разходите за пенсии, които обикновено се увеличават с инфлацията. Пенсионните фондове са важни, защото осигуряват доход за пенсионерите, който не зависи от заетостта. Това може да бъде особено важно в развиващите се страни, където системите за социална сигурност не са добре развити. Пенсионните фондове могат също така да помогнат за намаляване на бедността сред възрастните хора, като им осигурят източник на доходи. Освен това пенсионните фондове могат да спомогнат за стимулиране на икономическия растеж, като инвестират в компании и проекти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма