Период на откупуване (Payback period)

Периодът на възвръщаемост е времето, необходимо за възстановяване на първоначалната инвестиция в даден проект чрез паричните потоци, генерирани от основната дейност на този проект. Периодът на възвръщаемост е проста мярка за това колко бързо ще се възвърне дадена инвестиция и обикновено се използва като инструмент за проверка, за да се определи кои проекти си струва да бъдат реализирани. Въпреки това периодът на откупуване има няколко ограничения и не трябва да се използва като единствена основа за вземане на инвестиционни решения. Едно от основните ограничения е, че той не взема предвид стойността на парите във времето, което означава, че не отчита факта, че парите, получени в бъдеще, струват по-малко от парите, получени днес.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма