Перпетуитет

Постоянство е качеството или състоянието на постоянство или непрекъснатост. Нещо, което е вечно, съществува завинаги или за много дълъг период от време. Това може да се противопостави на преходността, която е качество или състояние на временност. Много неща в природния свят са преходни, като дъждовете или снежинките, но някои неща са постоянни, като планините или океаните. Постоянството често се използва в правната област, за да опише ситуации, в които нещо ще продължи за неопределено време в бъдещето. Например договор за наем може да бъде сключен за неопределено време, което означава, че той ще продължи да бъде в сила, дори ако първоначалните страни умрат или продадат имота си. Това понятие може да се приложи и към нематериални неща като традиции или обичаи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма