Печалба от дейността

Печалбата от дейността е показател за финансовите резултати на компанията. Тя представлява разликата между приходите от продажби и разходите. Печалбата от дейността често се използва като показател за рентабилността на дружеството. Тя също така е често използван показател във финансовия анализ. Печалбата от дейността може да бъде повлияна от редица фактори, включително разходите за продадените стоки, оперативните разходи и данъците. Способността на дадено дружество да генерира печалба от дейността е ключов фактор за неговото финансово здраве. Компаниите, които не са в състояние да генерират печалба от дейността, са изложени на риск от финансови затруднения. Като се има предвид важността на печалбата от дейността, не е изненадващо, че компаниите внимателно следят този показател и се стремят да го подобрят с течение на времето.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма