Плаващ лихвен процент

Плаващите лихвени проценти са лихвени проценти, които се променят в зависимост от търсенето и предлагането на кредитния пазар. Обикновено се използват за кредити, които не са обезпечени с обезпечение, като например кредитни карти и лични заеми. Плаващите лихвени проценти обикновено са по-високи от фиксираните лихвени проценти, тъй като заемодателят поема по-голям риск. Въпреки това те могат да бъдат и по-ниски от фиксираните лихвени проценти, ако търсенето на кредити е голямо и условията по кредита са конкурентни. Плаващите лихвени проценти могат да бъдат от полза за кредитополучатели, които очакват доходите им да се увеличат с течение на времето, тъй като те ще могат да получат по-нисък лихвен процент при рефинансиране. Те обаче могат да бъдат и рискови, тъй като повишаването на лихвените проценти може да затрудни изплащането на месечните вноски. кредитополучателите трябва внимателно да обмислят финансовото си състояние, преди да решат дали плаващият лихвен процент е подходящ.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма