Платежен документ

Платежните документи са юридически документи, които се съставят и подписват от клиентите на банката за извършване на желани операции и транзакции. Платежните документи служат като разписка за клиента, която показва, че средствата са получени и преведени по сметката на получателя. В платежните документи се посочват също така условията на трансакцията, включително всички такси или разноски, които могат да бъдат направени. Освен това платежните документи могат да се използват за проследяване на разходите и за гарантиране, че плащанията се извършват навреме. Поради тези причини е важно да прегледате внимателно всички платежни документи, преди да ги подпишете. По този начин клиентите могат да избегнат всякакви недоразумения или проблеми, които могат да възникнат в хода на дадена транзакция.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма