Платежоспособност

Платежоспособността е способността на предприятието да изплаща своевременно своите краткосрочни и дългосрочни парични задължения. Платежоспособността е важна финансова концепция, тъй като тя дава на кредиторите и инвеститорите увереност, че дружеството ще бъде в състояние да изпълни финансовите си задължения, когато те станат дължими. Платежоспособността е важна и за предприятията, защото им позволява да продължат да работят, без да се притесняват, че няма да изпълнят задълженията си. Съществуват няколко метода за измерване на платежоспособността, но най-разпространеният метод е коефициентът на границата на платежоспособност. Този коефициент измерва размера на активите на дружеството в сравнение с неговите задължения. Колкото по-високо е съотношението, толкова по-платежоспособно е дружеството. Платежоспособността е важна финансова концепция за предприятията, кредиторите и инвеститорите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма