Погасителен план

Погасителният план е неразделна част от договора за лизинг и съдържа подробна информация за финансовите аспекти на договора за лизинг. Той включва доставната цена, лизинговата цена, месечните вноски, датите на погасяване, лизинговите такси, дължимата застраховка, остатъчната стойност и други важни финансови подробности. Погасителният план е важен, защото очертава задълженията на лизингополучателя и лизингодателя и помага да се гарантира, че и двете страни са наясно със своите отговорности. Погасителните планове могат да бъдат персонализирани, така че да отговарят на нуждите и на двете страни, и могат да бъдат адаптирани при промяна на финансовото състояние на лизингополучателя или лизингодателя. Погасителните планове са съществена част от всеки договор за лизинг и те трябва да бъдат внимателно прегледани преди подписването на договора за лизинг.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма