Позиция

Позиция е термин, използван в счетоводството, за да опише стойността на всеки актив, вземане или задължение, които дружеството има в счетоводните си книги. По същество това е сумата пари, която би била дължима, ако всички неуредени транзакции бъдат уредени незабавно. Позицията може да се използва както за описание на цялостното финансово състояние на дружеството, така и за описание на позицията на конкретни позиции в баланса. Например позицията на дадено дружество може да се опише като "силна", ако то има голяма сума пари в брой и малко неизплатени задължения. В противен случай компанията може да бъде описана като "слаба", ако дължи повече пари, отколкото има в наличност. Позицията е важна концепция за разбиране както от страна на бизнеса, така и от страна на инвеститорите, тъй като тя дава представа за компанията.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма