Банково регулиране

Банковата система е важна част от всяка икономика и нейната стабилност е от решаващо значение за състоянието на икономиката като цяло. Поради тази причина банките са обект на регулиране от страна на правителствени агенции. Тези регулации обикновено се отнасят до въпроси като капиталови изисквания, изисквания за резерви и лимити за кредитиране. Като гарантират, че банките поддържат стабилни финансови практики, регулаторните органи допринасят за намаляване на риска от банкови фалити и икономическа нестабилност. През последните години ролята на банковото регулиране е обект на по-голямо внимание след световната финансова криза. Критиците твърдят, че слабата регулация е изиграла роля за разпалването на кризата, и призовават за по-строги правила за предотвратяване на бъдещи кризи. Банковото регулиране е важен инструмент за поддържане на икономическата стабилност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма