Покрит кредит

Покритият кредит е вид заем, който е обезпечен със залог на стоки, материали или други ценности. Кредитополучателят няма право да продава заложените активи, докато не изплати кредита и лихвите по него. Покритият кредит може да се използва за различни цели, включително за закупуване на нов дом, автомобил или други активи. Покритият кредит може да се използва и за консолидиране на дълг или за финансиране на големи разходи. Покритият кредит обикновено има по-нисък лихвен процент от необезпечения кредит, което го прави привлекателен вариант за кредитополучателите, които могат да се класират. Покритият кредит е полезен инструмент за кредитополучатели, които имат нужда от достъп до финансови ресурси, за да направят голяма покупка или да консолидират дълг.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма