Полици

Полиците са кредитни документи, по силата на които дадено лице или друго лице се задължава да плати определена парична сума на определено място и в определено време. Условията на полицата определят отговорностите както на притежателя на полицата, така и на застрахователя. Обикновено притежателят на полицата плаща премии на застрахователя в замяна на покритие в случай на застрахователно събитие. В случай на застрахователно събитие притежателят на полицата може да предяви претенция към застрахователя за възстановяване на разходите или за изплащане на обезщетение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма