Портфейл

Портфейлът е общ термин, използван за изразяване на общия размер на инвестициите, направени от дадено лице или институции. Обикновено се отнася за всички активи, включително парични средства, акции, облигации и взаимни фондове, притежавани от дадено лице. Терминът може да се използва и за описание на парите, държани в разплащателна или спестовна сметка. Като цяло, колкото по-диверсифициран е портфейлът на дадено лице, толкова по-нежелаещо да поема рискове се счита за него. Портфейлите с по-висок процент парични средства често пъти се считат за по-консервативни. В крайна сметка инвеститорът сам решава какъв риск е готов да поеме, когато става въпрос за неговия портфейл.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма