Поръчителство

Поръчителството е договор, при който поръчителят се съгласява да отговаря за изпълнението на задълженията на друга страна към кредитор - трета страна. С други думи, поръчителят гарантира, че задължението ще бъде изпълнено. Поръчителството често се използва при търговски сделки, при които едно предприятие се съгласява да отговаря за дълг на друго предприятие. Това може да бъде от полза и за двете предприятия, тъй като позволява на кредитора да се чувства сигурен, че дългът ще бъде изплатен, а на длъжника - да си осигури финансиране, което в противен случай не би било достъпно. Въпреки това поръчителството носи и някои рискове, тъй като от поръчителя може да се изисква да плати дълга, ако длъжникът не е в състояние да го направи. Поради това предприятията трябва внимателно да обмислят дали поръчителството е подходящо за тях.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма