Посреднически операции

Посреднически операции са тези операции, извършвани от институция, която действа като посредник между емитираните ценни книжа и крайния инвеститор. Основната функция на тези дружества е да купуват и продават ценни книжа, но те предлагат и други услуги като съхранение, покупка и продажба на ценни книжа, благородни метали, ценности, чуждестранна валута и др. Посредническите дружества разполагат с екип от експерти, които анализират пазара и избират най-подходящия момент за покупка или продажба на ценни книжа. Благодарение на тази работа инвеститорите имат по-голяма сигурност при покупката или продажбата на ценни книжа. Предимството на тези дружества е и в това, че предоставят широк набор от продукти и услуги. В обобщение можем да кажем, че посредническите дружества са важни, защото осигуряват сигурност и широк набор от продукти и услуги на инвеститорите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма