Превантивен контрол

Превантивният контрол се осъществява от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол с цел предотвратяване и коригиране на нередности при използването на публични средства. Те имат за цел да гарантират, че публичните средства се използват по ефикасен, ефективен и прозрачен начин. Превантивният контрол се разделя на два вида: финансов и оперативен. Финансовият превантивен контрол има за цел да гарантира, че публичните средства се използват по разумен и благоразумен начин. Оперативният превантивен контрол има за цел да гарантира, че публичните средства се използват по ефикасен и ефективен начин. Превантивният контрол се осъществява чрез мониторинг, одити и разследвания. Мониторингът е непрекъснат процес, който следи дейността на органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Одитите са периодични и систематични проверки на дейността на органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма