Предприемачество

Предприемачеството е способността да се разработват продукти, технологии, процеси и да се организира производството на стоки и услуги. Предприемачите често са креативни и иновативни и виждат възможности там, където другите не ги виждат. Те често имат визията да видят проблем и потенциала да създадат решение. Предприемачеството е нещо повече от започване на бизнес; то е свързано с превръщането на една идея в реалност. То изисква поемане на рискове, мотивация и целеустременост и способност за работа. Но най-важното е, че предприемачеството е свързано с промяна. Предприемачите често имат способността да виждат нещата по различен начин и да създават промени. Те са запалени по идеите си и са готови да положат необходимия труд, за да ги превърнат в успех.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма