Престация

Възнаграждението е нещо ценно, което се дава от една страна на друга в замяна на стоки, услуги или друго ценно нещо. То е съществен елемент на договора и трябва да е налице, за да бъде споразумението обвързващо. Без възнаграждение няма договор. Възнаграждението може да бъде под формата на пари, имущество, труд или услуги. То може да бъде дадено от всяка от страните по договора, но трябва да е нещо, с което и двете страни са съгласни. Възнаграждението трябва да има някаква стойност и да бъде разменено срещу нещо ценно. Ако няма насрещна престация, няма договор.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма