Претенции

Вземанията са правото на търговската банка да получи пари от друго лице или организация. Вземанията могат да бъдат под формата на заеми, ценни книжа, държавни ценни книжа или облигации. Правото на тези вземания дава на търговската банка правото да получава плащания във времето, обикновено под формата на лихвени плащания. Размерът на вземането на търговската банка се определя от условията на договора, по който то е издадено. Например емитентът на облигации може да бъде задължен да извършва периодични лихвени плащания на притежателя на облигацията, като размерът на тези плащания обикновено се основава на номиналната стойност на облигацията. По подобен начин договор за заем може да предвижда, че кредитополучателят трябва да извършва периодични плащания на кредитора, като тези плащания обикновено се основават на размера на заетите пари.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма