Принципал

Когато се подаде поръчка за ценни книжа, тя се изпраща на брокер, който се опитва да я изпълни. Поръчката може да е за покупка или продажба на ценни книжа и може да идва от инвеститор или друг брокер. Лицето, чиито поръчки се изпълняват от брокера, се нарича "принципал" Търговията на принципала е, когато брокерът изпълнява сделките от името на фирмата, за която работи, а не от името на своите клиенти. В този случай фирмата е принципал. Търговията на принципала може да бъде изгодна, тъй като позволява на фирмата да заема позиции в ценни книжа, без да е длъжна да разкрива публично търговските си намерения. Търговията на принципала може да бъде и по-рискова, тъй като фирмата излага на риск собствения си капитал, а не този на своите клиенти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма