Процентни акции

Процентните акции дават право на притежателя им да получи процент от номиналната стойност на акцията, независимо дали дружеството е реализирало печалба или загуба, както и дивидент, т.е. упражняват се два вида права. Предимството на процентната акция пред обикновената акция е, че първата дава на притежателя си фиксиран и известен доход, дори ако дружеството е на загуба. Друго предимство е, че ако дружеството бъде ликвидирано, притежателите на процентни акции се изплащат преди обикновените акционери. Недостатъкът на процентните акции е, че те могат да бъдат по-малко привлекателни за инвеститорите, когато дружеството се развива добре, тъй като акционерът няма да получи по-голяма полза от обикновения акционер. Освен това, ако дружеството бъде ликвидирано, притежателите на процентни акции може да не получат нищо обратно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма