Първоначално плащане

Първоначалното плащане е важна част от всеки договор за лизинг. Обикновено то се използва за покриване на разходите за имота, лизинговите такси и задължителната застраховка. Първоначалната вноска също така помага да се гарантира, че лизингополучателят разполага с необходимите финансови ресурси, за да изпълни задълженията си по лизинговия договор. В някои случаи първоначалната вноска може да се използва и за покриване на други разходи, като например комунални услуги или ремонт. Какъвто и да е случаят, важно е лизингополучателят да прегледа внимателно условията на договора за лизинг, преди да вземе окончателно решение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма