Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е вид банкова сметка, която обикновено се използва за ежедневни транзакции, като внасяне на пари, теглене на пари в брой и плащане на сметки. Понякога разплащателните сметки се наричат също така разплащателни сметки и депозитни сметки. За разлика от спестовните сметки, които обикновено носят лихва върху депозираните средства, разплащателните сметки обикновено не носят лихва. Разплащателните сметки обикновено се използват от предприятия и физически лица за ежедневни финансови транзакции. Средствата, депозирани в разплащателна сметка, обикновено се считат за "на повикване" и могат да бъдат изтеглени при поискване без предизвестие от банката. Разплащателните сметки могат да предлагат и защита срещу овърдрафт, която може да помогне за покриване на неочаквани разходи. Повечето банки предлагат разплащателни сметки, а много от тях предлагат и специализирани функции и услуги, като онлайн банкиране, мобилно банкиране и др.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма