Рафт RAFT

RAFT рафтът е кредитна транзакция, при която клиентът продава собствените си полици на група банки-посредници. След това банките разрешават определен лимит, обикновено до пълния размер на емисията, на RAFT рафта за продадените полици. Този процес може да спомогне за намаляване на риска от неизпълнение от страна на клиента, както и да осигури ликвидност за участващите банки. Освен това той може да помогне да се гарантира, че полиците са правилно диверсифицирани между различните банки. В резултат на това RAFT рафтовете могат да предоставят важен инструмент за управление на риска и осигуряване на стабилност във финансовата система.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма