Ревалоризация

Преоценките (Ревалоризация) на валутите се правят от време на време от държавите, за да се поддържа конкурентоспособността на техния износ. Преоценките обикновено се изразяват в повишаване на официалния обменен курс на валутата, което води до по-висока цена на вносните стоки и услуги и по-ниска цена на износа. Целта на преоценките е да се намали търговският дефицит, като износът стане по-евтин, а вносът - по-скъп. Преоценките могат да се използват и за борба с инфлационния натиск, като оскъпяват вносните стоки и поевтиняват местните. Преоценките често са съпроводени от други икономически реформи, като намаляване на митата и либерализиране на валутния пазар.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма