Регрес

Регресен иск е правото на ползвателя на ценна книга или друго вземане да предяви и да поиска плащане или изпълнение в пълен размер и при условията, при които това плащане или изпълнение е дължимо, от лицето, което е получило ценната книга, в случай че лицето, което е получило ценната книга, не плати или не изпълни задължението си по нея в размера, сроковете и условията, договорени по сделката, по която са възникнали ценните книжа. Регресното право позволява на инвеститорите да предявят претенции към трета страна, ако първоначалният длъжник не изпълни задълженията си. Това може да осигури известна степен на защита за инвеститорите в случай, че дадено дружество фалира или по друг начин не успее да изпълни задълженията си. Регресното право е важна част от много финансови транзакции и може да осигури известна стабилност на нестабилни пазари.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма