Резервен фонд

Резервният фонд е законово изисквано натрупване за търговските банки, което се получава чрез заделяне на 1/5 от печалбата след облагане с данъци и преди изплащане на дивиденти, докато фондът достигне 1,25 % от сумата на активите, гаранциите и другите заложени обезпечения. Резервният фонд се използва за защита на стойността на депозита и за осигуряване на стабилността на банковата система. Резервният фонд спомага за поддържане на общественото доверие в банковата система и гарантира, че търговските банки разполагат с необходимите ресурси, за да изпълняват задълженията си. Резервният фонд също така представлява буфер срещу загуби и помага да се гарантира, че търговските банки могат да продължат да отпускат кредити в периоди на икономически стрес.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма