Безнадеждни вземания

Лошият дълг е заем или кредит, който не може да бъде изплатен. Това може да се случи по различни причини, но обикновено е така, защото кредитополучателят е изпаднал в несъстоятелност, ликвидиран е или по друг начин не е в състояние да изплати дълга. Когато това се случи, заемодателят претърпява загуба, тъй като е малко вероятно да възстанови цялата дължима сума. Лошите дългове могат да окажат сериозно въздействие върху финансовото състояние на заемодателя и затова е важно да се предприемат стъпки за минимизиране на риска от възникването им. Един от начините да направите това е да проверявате внимателно кредитополучателите, преди да им отпуснете заем. Друг начин е да се предостави на кредитополучателите ясна и кратка информация за условията на заема, така че да няма изненади по пътя.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма