Резиденти

Резиденти са физически лица или организации, които са установени в съответствие със закона и които се третират като резиденти съгласно данъчното законодателство и законодателството за валутен контрол. Резидентите имат много предимства, включително достъп до по-добра инфраструктура и услуги, по-ниски данъци и преференциално третиране във връзка с държавни поръчки. Резидентите обаче имат и редица задължения, като например да спазват местните закони и разпоредби, да плащат данъци и да поддържат собствеността си в добро състояние. На жителите, които не изпълняват задълженията си, могат да бъдат наложени санкции, включително глоби и изселване. Поради това е важно потенциалните жители да обмислят внимателно предимствата и недостатъците на този статут, преди да вземат решение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма