Ремитент

Паричен превод е превод на пари от лице, което живее в чужбина, към неговата страна. Паричните преводи могат да се използват за различни цели, включително за подпомагане на членове на семейството, погасяване на дългове или инвестиции. Обикновено паричните преводи се изпращат по официални финансови канали, като банки или служби за парични преводи. Въпреки това те могат да се изпращат и неофициално чрез приятели или членове на семейството. Паричните преводи са важен източник на доходи за много семейства и могат да помогнат за намаляване на бедността и подобряване на жизнения стандарт. Освен това паричните преводи могат да окажат положително въздействие върху икономиката, като осигурят източник на чуждестранна валута.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма