Рентабилност

Рентабилността е относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на рентабилност на произведената продукция. С други думи, тя е мярка за това колко печалба реализира дружеството за всеки долар приходи, които генерира. Рентабилността често се използва като показател за финансовото състояние на дружеството, тъй като тя е индикатор за това доколко дружеството е в състояние да генерира печалби от дейността си. Дружество с по-висока рентабилност обикновено се разглежда като по-ефективно и по-успешно от дружество с по-ниска рентабилност. Следователно рентабилността е важен показател, който инвеститорите трябва да вземат предвид, когато оценяват финансовите резултати на дадено дружество. Рентабилността може да бъде повлияна от редица фактори, включително ценообразуване, разходи, обем и асортимент.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма