Репо

Репо-сделка е вид краткосрочен заем, който включва продажба на ценни книжа със споразумение за обратното им изкупуване на по-късна дата. Репо сделките често се използват от банки и други финансови институции за набиране на капитал, а също така се използват и от инвеститори, за да се възползват от краткосрочни възможности на пазара. Условията на репо-сделка обикновено се договарят между двете участващи страни, а заемът обикновено е обезпечен с държавни ценни книжа или други висококачествени активи. Репо-сделките обикновено се приключват в рамките на няколко дни и обикновено включват малък размер на лихвата.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма