Ресконтиране

Сконтирането е операция на Централната банка за намаляване на стойността на ценните книжа, предоставени ѝ от търговските банки като обезпечение по ломбардните кредити. Централната банка прави това, като определя лихвения процент, по който ще приема ценните книжа, известен като сконтов процент. Този процент обикновено е по-нисък от пазарния, което стимулира търговските банки да използват улесненията на Централната банка. Сконтирането е важна част от операциите на Централната банка, тъй като помага да се гарантира, че търговските банки имат достъп до ликвидност. Сконтирането спомага и за укрепване на стабилността на финансовата система, като осигурява подкрепа за банките в периоди на напрежение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма