Риск за доходността

Рискът, свързан с доходността, е рискът за нетния доход на банката след данъчно облагане, който обикновено се дължи на акционерите. Доходността по кредитите и другите доходоносни активи може да намалее, което да попречи на банката да постигне целите си за нетния лихвен доход. Доходностният риск се отнася и до възможността промяна в пазарните условия да доведе до спад в стойността на ценните книжа, държани от банката. Това може да се случи, когато лихвените проценти се повишат и цените на облигациите спаднат, или когато има спад в търсенето на кредити. Рискът от доходност е важно съображение за банките, когато вземат решения за своите портфейли.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма