Риск за платежеспособност

Рискът за платежоспособността е вероятността банката да фалира. Той се дължи на редица фактори, включително лошо управление, лоши кредити и прекомерна експозиция на риск. Рискът за платежоспособността може да има тежки последици за клиентите, служителите и акционерите на банката. Той може да доведе и до загуба на доверие в банковата система като цяло. Поради това рискът за платежоспособността е основен проблем за регулаторите и политиците. През последните години бяха въведени редица мерки в опит да се намали рискът за платежоспособността, като например по-високи капиталови изисквания и стрес тестове. Въпреки това той продължава да бъде сериозно предизвикателство за банковия сектор.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма