Безрискови активи

Безрисковите активи са финансови активи, които не са включени в рисковия компонент на банките. Безрисковите активи включват: парични средства в касата или по сметки в БНБ, разплащателни сметки в банки, пътнически чекове, чекове за инкасо и други суми, които са безрискови и подлежат на незабавно осребряване; вземания от правителството на България или от БНБ; вземания от правителства или централни банки на държави, определени от БНБ като безрискови; вземания от международни институции, определени от БНБ като безрискови. Основното предимство на държането на безрискови активи е, че те предлагат гарантирана възвръщаемост без риск от загуба.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма