Салдо

Балансът е важно понятие в счетоводството. То се отнася до състоянието на отчитания обект в даден момент, изразено в стойност. Балансът е важен, защото помага да се гарантира, че счетоводните книги са точни и че финансовите отчети са информативни. Балансът също така помага да се предотвратят измами и злоупотреби. Балансът обикновено се изразява по отношение на активите и пасивите, но може да се изрази и по отношение на приходите и разходите. Съществуват два вида баланс: статичен баланс и динамичен баланс. Статичният баланс се отнася до състоянието на обекта в даден момент, докато динамичният баланс се отнася до състоянието на обекта във времето. Балансът е ключов елемент на финансовите отчети и за инвеститорите е важно да разберат как работи той.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма