Сегментиране на пазара

Сегментирането на пазара е процесът на разделяне на банковия пазар на групи клиенти с различни потребности от финансови услуги и разработване и рекламиране за всяка от тези групи клиенти. Като разбират потребностите на всяка клиентска група, банките могат по-добре да насочат маркетинговите и рекламните си усилия, което води до по-ефективно използване на ресурсите и по-голяма вероятност за постигане на желаните резултати. Съществуват много различни начини за сегментиране на банковия пазар, но някои често използвани методи включват разделяне на клиентите по местоположение, ниво на доходите или вид сметка. Чрез сегментирането на пазара банките могат да гарантират, че техните продукти и услуги са по-подходящи за нуждите на целевите им клиенти, което води до по-доволни клиенти и по-здрави финансови резултати.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма