Секюритизация

Секюритизацията представлява замяна на банкови кредити с ценни книжа. С други думи, банките купуват ценни книжа от клиенти с отстъпка в замяна на записи на заповед, менителници или други ценни книжа. Основното предимство на секюритизацията за банките е, че тя им позволява да освободят капитал, който иначе би бил обвързан с кредити. Този освободен капитал може да се използва за отпускане на нови заеми, което може да генерира допълнителен доход за банката. Секюритизацията може също така да помогне за диверсифициране на кредитния портфейл на банката, което може да намали цялостната рисковост на банковите активи. Въпреки това секюритизацията може да създаде и определени рискове за банките, като например риска базовите ценни книжа да загубят стойността си или лихвените проценти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма