Сертификат

Сертификатът е документ, който удостоверява собствеността върху ценни книжа или депозити в банки. Той се издава от търговските банки на физически лица или организации, които са титуляри на сметки при тях. Сертификатът може да бъде във физическа или електронна форма. Физическите сертификати обикновено са под формата на печатен документ с официален печат и подпис на банката. Електронните сертификати се съхраняват в компютърната система на банката и до тях може да се получи достъп онлайн. Сертификатът служи като доказателство за собственост на ценни книжа и депозити в банките и може да се използва за целите на покупка, продажба или залог.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма