Сертифициране

Сертифицирането е дейност по проверка на всички финансови документи на функционалните органи, които се разпореждат със средства и програми на Европейския съюз. Този процес на проверка гарантира, че отчетите, които се изпращат на Европейската комисия, са верни, пълни и точни. При сертифицирането се изготвя и доклад, който удостоверява, че процедурите за управление и вътрешен контрол функционират задоволително. Това помага да се гарантира, че средствата се изразходват по предназначение. Сертифицирането е важен процес, който помага да се гарантира правилното използване на средствата на Европейския съюз.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма