Сетълмент

Сетълментът е окончателното прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес, с което се преразпределя ограниченият паричен ресурс и на практика се приключва плащането между банките, участващи в платежната операция. Сетълментът гарантира, че всички страни, участващи в платежната операция, разполагат с необходимите средства по сметките си, и предотвратява всякакви по-нататъшни действия от страна на участващите банки или други финансови институции. Обикновено сетълментът се извършва в рамките на един работен ден след инициирането на плащането, въпреки че при някои плащания сетълментът може да отнеме повече време в зависимост от вида на транзакцията. Например при международните банкови преводи сетълментът може да отнеме няколко дни поради разликите в часовите зони и други фактори. Сетълментът е важна част от платежния процес.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма