Безрискови международни институции

Безрискови международни институции са финансови и други организации, чиито вземания не представляват риск за правителството или търговските банки на България. Тези институции са от съществено значение за световната икономическа стабилност и растеж и включват Банката за международни разплащания (БМР), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Комисията на Европейския съюз, Международния валутен фонд (МВФ) и Групата на Световната банка. Всяка от тези организации има различна цел, но всички те са важни за насърчаване на стабилността и просперитета. БМР например работи за насърчаване на сътрудничеството между централните банки, докато ЕБВР помага за финансирането на проекти в развиващите се пазари. ЕИБ предоставя финансиране за проекти, които подкрепят целите на ЕС.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма