Системи за финансово управление и контрол

Системите за финансово управление и контрол са процедурите и вътрешната организация, които допринасят за постигането на целите на организацията. Те помагат да се гарантира, че ресурсите се използват ефикасно и ефективно и че рисковете се свеждат до минимум. Системите за финансово управление и контрол могат да бъдат много сложни, но те са от съществено значение за всяка организация, която иска да бъде успешна. Доброто финансово управление и контрол могат да помогнат на организацията да се развива и просперира, докато лошото финансово управление може да доведе до финансови затруднения и дори до несъстоятелност. Системите за финансово управление и контрол трябва редовно да се преразглеждат и актуализират, за да са в крак с променящите се нужди и обстоятелства.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма