Сконтирана сума на активите

Дисконтираната сума на активите е стойността на активите, намалена с ликвидния дисконтов процент. Този процент се използва, за да се отчете фактът, че активите могат да бъдат продадени бързо. Дисконтираната сума на активите е важна, защото тя представлява истинската стойност на активите. Тази стойност може да се различава от първоначалната покупна цена и е важно да се вземе предвид при вземането на инвестиционни решения. Дисконтираната стойност на активите може да бъде полезна и при определянето на това дали дадена инвестиция е добра сделка или не. Чрез изчисляване на дисконтираната стойност на активите инвеститорите могат да получат по-добра представа за това, за което наистина плащат.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма