Сконтов кредит

Сконтовият кредит е вид кредит, който се отпуска срещу изкупуване на търговски ценни книжа, чийто падеж не е настъпил. Този вид кредит обикновено се използва от предприятията за финансиране на краткосрочните им нужди. Сконтовият кредит може да бъде получен от различни източници, включително банки и други финансови институции. Условията на сконтовия кредит варират в зависимост от емитента, но обикновено лихвеният процент е по-нисък от този на другите видове кредити. Сконтовият кредит може да бъде важен инструмент за предприятията за управление на паричните им потоци и за посрещане на краткосрочните им нужди.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма