Сконтов процент

Сконтовият процент е процентът от сделката, който банката заделя при сконтирането на банкнота. Сконтирането е процес на авансиране на парични средства на кредитополучател в замяна на неговата менителница. Менителницата е с бъдеща дата, обикновено 30, 60 или 90 дни по-късно, и обикновено в нея се посочва, че се олихвява с определен лихвен процент. Когато настъпи падежът на менителницата, кредитополучателят ще върне първоначалната сума на кредита плюс лихвата. Дисконтовият процент се определя от всяка отделна банка и може да варира в различните институции. Важно е да се оглеждате за най-добрия лихвен процент при сконтиране на менителница.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма