Управленско счетоводство

Управленското счетоводство е клон на счетоводството, който се фокусира върху използването на финансови данни за планиране и вземане на решения в организациите. Управленските счетоводители обикновено работят с висши мениджъри и други ръководители, за да разработват системи за бюджетиране и прогнозиране, да оценяват резултатите от дейността и да определят възможностите за намаляване на разходите и подобряване на рентабилността. Управленското счетоводство често включва и разработването и тълкуването на финансови модели и анализи в подкрепа на вземането на стратегически решения. Тъй като бизнесът става все по-сложен и все по-конкурентен, ролята на управленското счетоводство става все по-важна за осигуряване на данните и прозренията, необходими за вземането на правилни решения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма