Сметки ЛОРО

Сметките LORO са специални сметки, които банките водят за своите клиенти в чуждестранни банки кореспонденти или за чуждестранни клиенти в баланса на банката. Сметките LORO помагат да се гарантира, че средствата на клиента са на разположение, когато е необходимо, и също така помагат да се предпазят парите на клиента от потенциални колебания на валутните курсове. LORO сметките обикновено се използват от големи предприятия и финансови институции, но могат да се използват и от физически лица, които поддържат значителна сума пари в чуждестранни валути. Сметките LORO могат да бъдат важен инструмент за управление на риска и за осигуряване на наличност на средства при необходимост, но е важно да се разберат таксите и ограниченията, свързани с тези сметки, преди да се използват.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма